Seppo Stén- apurahan/stipendin hakuohjeet 

Uudenmaan Kilpi ry (myöhemmin yhdistys) myöntää apurahoja/stipendejä (myöhemmin apuraha) jäsenilleen opiskelu-, opinnäyte-, koulutus-, kulttuuri- ja tutkimustoimintaan. Apurahan suuruus on 80 % kokonaiskustannuksista, kuitenkin enintään 1 000 euroa.

Hakemukset osoitetaan yhdistyksen hallitukselle sähköpostilla osoitteeseen yhdistys@uudenmaankilpi.fi. Hakemuslomakkeen kaikki kohdat tulee täyttää. Tarvittaessa voi käyttää myös erillistä vapaamuotoista liitettä.

Hallitus pidättää itsellään oikeuden vähintään yhden (1) kuukauden käsittelyaikaan ennen päätöstä, tarvittaessa pidempään, mikäli hakemus edellyttää lisätietoja hakijalta.

Apurahan hakija sitoutuu allekirjoituksellaan:

  • Noudattamaan verotuksia koskevia säädöksiä, joista saa tietoa verohallinnolta.
  • Antamaan yhdistyksen hallitukselle anotun ajanjakson päätyttyä selvityksen apurahan käytöstä.
  • Toimittamaan yhdistyksen hallitukselle ja antamaan yhdistykselle oikeudet loppuraportin julkaisemiseen sekä pyydettäessä esittelemään apurahan käyttöä yhdistyksen tilaisuudessa.
  • Palauttamaan apurahan/stipendin, jos sitä ei ole käytetty haettuun tarkoitukseen, mikäli yhdistyksen hallitus päättää takaisinperinnästä.
  • Suostumaan siihen, että apurahan saajien nimet julkaistaan yhdistyksen Internet-sivuilla sekä jäsenlehdessä.

Yhdistys toivoo, että loppuraportissa mainitaan sen tekemiseen saatu apuraha.

HUOM! Huomioithan, että apuraha on tarkoitettu Uudenmaan kilpi- ja lisäkilpirauhasyhdistys ry:n jäsenille.

Hakemuslomake: Apurahahakemus Seppo Sten -muistorahasto


 —-

SEPPO STÉN -RAHASTON SÄÄNNÖT

1 § Rahaston nimi

Rahaston nimi on Seppo Stén -rahasto.

2 § Rahaston tarkoitus

Rahaston tarkoituksena on myöntää avustuksia Uudenmaan kilpi- ja lisäkilpirauhasyhdistys ry:n jäsenille. Myös avustukset kilpirauhassairauksia koskevaan tutkimustyöhön tulee kyseeseen hallituksen niin päättäessä.

3 § Tarkoituksen toteuttaminen / kuka voi hakea

Rahastosta voidaan myöntää avustuksia yhdistyksen jäsenille kilpirauhas- ja lisäkilpirauhasaiheeseen liittyvään opiskelu-, opinnäyte- ja kuntoutustoimintaan . Avustusta voi hakea yhdistyksen jäsen/jäsenet, jotka ovat olleet jäseninä vähintään yhden vuoden ajan. Avustusta voi hakea useamman kerran kuitenkin niin, että edellisestä avustuksen myöntämisestä on kulunut kaksi vuotta.

Rahastosta voidaan myöntää avustuksia myös tutkimuksille, joiden aiheena ovat muut sairaudet, joiden yhteyttä kilpirauhas- tai lisäkilpirauhassairauksiin selvitetään.

4 § Rahaston varat ja varojen käyttö

Rahastolla on peruspääoma, jonka muodostaa Uudenmaan kilpi- ja lisäkilpirauhasyhdistys ry:n testamenttilahjoituksena saadusta pääomasta viidenkymmenentuhannen (50 000,00) euron suuruinen osuus.

Rahastoon voidaan liittää yhdistyksen hallituksen päätöksellä myös muita lahjoitus- tai keräysvaroja, jotka on käytettävä 2 §:ssä määriteltyyn tarkoitukseen. Varat on sijoitettava varmalla ja mahdollisesti tuloja tuottavalla tavalla, sikäli kun niitä ei välittömästi käytetä rahaston tarkoituksen toteuttamiseen.

5 § Hakuajat

Avustuksia myönnetään kaksi kertaa vuodessa. Hakuaika keväällä on tammi-helmikuu ja syksyllä elo-syyskuu.

6 § Hakeminen

Avustukset myönnetään etukäteen. Niitä ei voi hakea takautuvasti. Hakemukset liitteineen on toimitettava määräpäivänä, joka ilmoitetaan yhdistyksen sivuilla. Hakemuksen voi toimittaa sähköpostitse tai postitse hakemuslomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen.

7 § Avustuksen suuruus

Avustuksen suuruus on korkeintaan 1 000 €. Kustannuksia ei korvata täysimääräisesti, vaan korkeintaan 80 % toteutuvista kustannuksista.

8 § Rahaston asioiden hoitaminen ja päätösvallan käyttäminen

Uudenmaan kilpi- ja lisäkilpirauhasyhdistys ry:n hallitus valvoo rahaston toimintaa, toimintaperiaatteiden toteutumista ja varojen käyttöä. Hallitus päättää myös rahaston 2 §:ssä määritellyn käyttötarkoituksen muutoksista sekä rahaston varojen käytöstä ja niiden mahdollisesta luovuttamisesta yhdistyksen toiminnan olennaisesti muuttuessa tai toiminnan päättyessä.

Hallituksella on oikeus päättää avustusten lukumäärästä ja suuruudesta vuosittain vahvistetun kokonaissumman rajoissa. Hallitus voi delegoida käytännön toiminnan organisoinnin ja hoitamisen nimeämälleen työryhmälle. Toiminnassa pyritään tasapuoliseen menettelyyn. Hallituksella on myös oikeus olla myöntämättä avustuksia, mikäli hakemukset eivät täytä asetettuja hakuvaatimuksia. Jakamattomat varat lisätään seuraavana vuonna jaettaviksi.

Hallitus laatii kevätkokoukselle vuosittaisen toimintakertomuksen rahaston toiminnasta ja varojen käytöstä.

9 § Kirjanpito

Rahaston varoja hoidetaan yhdistyksen kirjanpidossa erillisenä Seppo Stén -rahastona.

Takaisin ylös