Kela-korvausta saa sairauden hoitoon määrätyistä lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista ja perusvoiteista, joille on reseptimääräys ja vahvistettu korvattavuus. Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva Lääkkeiden hintalautakunta päättää valmisteiden korvattavuudesta. Korvattava valmiste kuuluu korvausjärjestelmään.

Lääkkeiden hintalautakunta vahvistaa lääkkeelle ensin peruskorvattavuuden. Suurin osa lääkekorvausjärjestelmään kuuluvista valmisteista on peruskorvattavia kaikille asiakkaille. Perus- tai erityiskorvattavuutta voidaan rajoittaa tiettyihin käyttötarkoituksiin. Lääkkeen korvattavuus voidaan vahvistaa vain valmisteyhteenvedossa mainittuihin käyttöaiheisiin.

Lääkekorvauksia maksetaan kolmessa korvausluokassa:

  • Peruskorvaus on 40 % lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta (joissain lääkkeissä on rajoitettu peruskorvaus).
  • Alempi erityiskorvaus on 65 % lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta.
  • Ylempi erityiskorvaus on 100 % lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta 4,50 euron lääkekohtaisen on omavastuun ylittävältä osalta.

Kilpirauhasen liikatoimintaan käytettävä lääke Tyrazol kuuluu peruskorvattaviin lääkkeisiin. Kilpirauhasen vajaatoiminnan hoitoon käytettävät lääkkeet Thyroxin ja Medithyrox kuuluvat erityiskorvattaviin lääkkeisiin. Lisäkilpirauhasen vajaatoiminnan hoitoon käytettävä kalsium-lisä on erityiskorvattava.

Alkuomavastuu

Lääkkeet maksetaan kokonaan itse alkuomavastuun täyttymiseen saakka. Alkuomavastuu on 50 euroa kalenterivuodessa. Korvausta saa ostetuista korvattavista lääkkeistä sen jälkeen, kun alkuomavastuu on täyttynyt. Korvauksen saa suoraan apteekissa, missä oikeus korvaukseen tarkistetaan sähköisesti Kelasta.

Alkuomavastuuta kerryttävät korvausjärjestelmään kuuluvat valmisteet. Viitehinnan ylittävä osuus lääkkeen hinnasta ei kerrytä vuosiomavastuuta. Apteekeilla on tieto kertyneistä alku- ja vuosiomavastuista. Vuonna 2023 vuosiomavastuu on 592,16 euroa. Vuosiomavastuun ylittyessä on oikeus lisäkorvaukseen ja loppuvuoden ajan jokaisesta korvattavasta valmisteesta maksetaan vain 2,50 euron omavastuu. Lasten ja nuorten ei tarvitse maksaa alkuomavastuuta.

Reseptillä ostettavan valmisteen hintaan lisätään apteekissa lääketaksan mukainen toimitusmaksu 2,39 euroa. Jos lääke on korvattava, korvauksen saa myös toimitusmaksusta.

Lääkkeiden erityiskorvaus vaatii B-lausunnon

Tiettyjen vaikeiden, pitkäaikaisten sairauksien lääkkeistä voi saada peruskorvausta suuremman erityiskorvauksen.

Lääkkeiden hintalautakunta päättää, mitkä lääkevalmisteet ovat erityiskorvattavia valtioneuvoston asetuksessa säädetyissä vaikeissa ja pitkäaikaisissa sairauksissa. Lääkkeiden hintalautakunta voi myös rajoittaa erityiskorvattavuuden koskemaan vain sairauden tiettyä muotoa tai vaikeusastetta.

Sairaus ja lääkityksen aloittaminen eivät vielä sellaisenaan aina oikeuta korvausoikeuden myöntämiseen. Korvausoikeus voidaan myöntää, kun Kelan edellyttämät korvausoikeuden myöntöperusteet täyttyvät.

Korvausoikeutta haetaan Kelasta lääkärin kirjoittamalla B-lausunnolla (SV 7), joka on yksityiskohtainen selvitys henkilön sairaudesta, toimintakyvystä, ennusteesta ja jatkosuunnitelmasta. Erityiskorvauksen saaminen vaatii Kelan myöntämän oikeuden erityiskorvaukseen sekä lääkevalmisteen erityiskorvattavuuden vahvistetun voimassaolon.

Perusterveydenhuollossa B-lausunto on maksuton silloin, kun sitä tarvitaan lääkehoidon erityiskorvattavuuden hakemiseksi. Erikoissairaanhoidossa tai yksityisellä B-lausunto voi maksaa enintään 51,50 €.

Lääkkeiden hintalautakunta vahvistaa erityiskorvattavuuden lääkevalmisteille, joita käytetään vaikeiden ja pitkäaikaisten sairauksien hoidossa. Kela päättää tarkemmin erityiskorvausoikeuksien myöntöperusteista ja antaa sairauksille korvausnumerot. Kelan päätöksissä kerrotaan ne lääketieteelliset edellytykset, joiden tulee täyttyä, jotta asiakas voi saada oikeuden erityiskorvaukseen.

104 Kilpirauhasen vajaatoiminta
(Hypothyreosis; C73, E03, E89.0)

Taudin yleisyyden takia hyväksytään muukin kuin erikoissairaanhoidon yksikön tutkimukseen perustuva tai erikoislääkärin antama lausunto.

Vajaatoiminnan kliinisen kuvan, alkamisajan ja mahdollisen etiologian tulee käydä lausunnosta ilmi. Lisäksi on ilmoitettava kilpirauhasen toimintaa kuvaavien laboratoriokokeiden (esimerkiksi TSH ja T4-V) tulokset ennen kilpirauhashormonihoidon aloittamista.

Oikeus erityiskorvattaviin lääkkeisiin välittömästi kilpirauhasleikkauksen jälkeen voidaan myöntää vain, jos kilpirauhanen on poistettu kokonaan. Muutoin leikkauksen tai kilpirauhastulehduksen jälkeisessä kilpirauhasen vajaatoiminnassa lausunto on yleensä syytä antaa vasta puolen vuoden tarkkailun jälkeen. Erityiskorvausoikeuden myöntäminen edellyttää kliinisen kilpirauhasen vajaatoiminnan osoittamista. Subkliinistä vajaatoimintaa ei pidetä erityiskorvaukseen oikeuttavana vaikeana sairautena.

Erityiskorvattavuus reseptilääkkeistä: Thyroxin ja Medithyrox (levotyroksiininatrium):
Erityiskorvaus on 100 % 4,50 euron lääkekohtaisen omavastuuosuuden ylittävistä kustannuksista

106 Lisäkilpirauhasten vajaatoiminta
(Hypoparathyreoidismus; E20, E31.0, E89.2)

Diagnoosin ja lääkehoidon tarvearvion edellytetään perustuvan erikoissairaanhoidon yksikössä suoritettuun tai sisätautien, endokrinologian tai lastentautien erikoislääkärin suorittamiin tutkimuksiin.

Lausunnossa edellytetään kuvattavan asianmukaiset diagnostiset tutkimukset ja hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Erityiskorvattavuus reseptilääkkeistä Kalcipos ja Calcichew (kalsiumkarbonaatti):
Erityiskorvaus on 100 % 4,50 euron lääkekohtaisen omavastuuosuuden ylittävistä kustannuksista.

Näin haet korvausoikeutta

Toimita lääkärinlausunto Kelaan mahdollisimman pian. Erillistä hakemusta ei tarvita. Voit lähettää lausunnon OmaKelassa sähköisesti tai postittaa sen. B-lausunnot tehdään pääsääntöisesti sähköisesti, joten myös lääkäri voi lähettää lausunnon puolestasi Kelaan. Jos olet työpaikkakassan jäsen, lausunto toimitetaan työpaikkakassaan.

OmaKelasta voit käydä tarkistamassa, onko lääkärinlausunto saapunut Kelaan ja onko erityiskorvausoikeus myönnetty. Saat tiedon päätöksestä myös postitse. Jos korvausoikeus myönnetään, saat myöhemmin myös uuden Kela-kortin, johon on merkitty korvausoikeuden numero:

  • Ylemmän erityiskorvauksen (100 %) korvausnumero alkaa numerolla 1.
  • Alemman erityiskorvauksen (65 %) korvausnumero alkaa numerolla 2.
  • Rajoitetun peruskorvauksen (40 %) korvausnumero alkaa numerolla 3.

Erityiskorvausoikeuden alkamispäiväksi merkitään yleensä se päivä, jolloin B-lausuntosi on saapunut Kelaan. Korvausoikeus voi olla määräaikainen tai pysyvä. Sinulle myönnetyn korvausoikeuden voimassaolon voit tarkistaa Kela-korttisi kääntöpuolelta, sinulle lähetetystä korvausoikeuspäätöksestä tai Kelan asiointipalvelusta.

Apteekki tarkistaa oikeutesi korvaukseen sähköisesti Kelasta. Kun sinulle on myönnetty korvausoikeus ja alkuomavastuusi on täyttynyt, saat apteekista heti sinulle kuuluvan korvauksen. Saat korvauksen, vaikka sinulla ei vielä olisi uutta Kela-korttia.

Yleensä voit saada korvausta lääkeostoista, jotka olet tehnyt korvausoikeuden alkamispäivänä tai sen jälkeen. Tietyin edellytyksin voit saada korvausta myös ennen korvausoikeuden alkamispäivää ostetusta lääkkeestä. Tällöin sinulle voidaan maksaa erityiskorvausta lääkkeestä tai korvausta kliinisestä ravintovalmisteesta enintään 3 kuukauden valmistemäärästä, joka on ostettu sen jälkeen, kun korvaukseen oikeuttava sairaus on todettu.

Jos olet ostanut erityiskorvattavan lääkkeen ennen kuin Kela on myöntänyt korvausoikeuden, voit hakea ostosta korvausta Kelasta. Hae korvausta 6 kuukauden kuluessa ostopäivästä. Kela saattaa myös ottaa sinuun yhteyttä tai maksaa korvauksen oma-aloitteisesti, jos B-lausunnon käsittelyn yhteydessä havaitaan, että voit saada erityiskorvausta aiemmin tekemistäsi lääkeostoista.
Kela ei erikseen ilmoita määräaikaisen korvausoikeuden päättymisestä. Tarvittaessa voit hakea jatkoa korvausoikeudelle uudella lääkärinlausunnolla.

Linkkejä:
Kelan lääkehaku: Tietoa lääkkeiden hinnoista ja korvattavuuksista.
https://www.kela.fi/laakkeet_laakehaku

Takaisin ylös