Sköldkörteln och det mentala välbefinnandet

Text: Ulla Slama, LL

Sköldkörteln inverkar på många sätt på hur människan mår. Speciellt det mentala välbefinnandet är en bekant sak för många sköldkörtelpatienter. De europeiska sköldkörtelläkarna har publicerar sedan några år tillbaka tidningen Europan Thyroid Journal, ETJ. År 2013 återfinns en omfattande artikel om underfunktion i sköldkörteln och depression. Den storbritanniska sköldkörtelföreningen BTF har gett ut ett flertal broschyrer om sköldkörteln och den mentala hälsan. Sköldkörtelns funktion, inflammationer och växter kan inverka på många sätt på det mentala tillståndet.

Djup depression och underfunktion i sköldkörteln har liknande symtom. Därför är det viktigt att sköldkörtelproven undersökes, då man konstaterar en djup depression. Om man konstaterar underfunktion i sköldkörteln kan vård av denna förbättra de psykiska symtomen. Om sköldkörtelbehandlingen inte förbättrar symtomen tillräckligt, kan man få bra stöd med medicin för det psykiska tillståndet kombinerad med psykoterapi.

Många faktorer
För hög eller för låg funktion i sköldkörteln inverkar på psyket. Sköldkörtelmedicin kan betydligt förbättara det psykiska välbefinnandet, men enligt undersökningar förbättrar medicinen inte välmåendet helt till samma nivå som en sköldkörtelfrisk person har. Okända och ärftliga faktorer inverkar på detta.

Vissa ärftliga faktorer i dejodinassystemet, som ändrar tyroxin (T4) till trijodtyronin (T3), kan ha inflytande på det mentala tillståndet. Vid störning i detta system kan T4/T3 kombinationsmedicin ha en positiv effekt. Ytterligare undersökningar behövs om detta.

En forskare i autoimmunsjukdomar från Rotterdam, professor Drexhage, har noterat, att vid den bipolära sjukdomen finns en delfaktor i en autoimmuninflammation i hjärnan. Denna har på genetisk basis gemensamheter med de autoimmuninflammationer, som föreligger vid diabetes 1 och autoimmuninflammation i sköldkörteln.

Det har påvisats, att hormonerna noradrenalin och serotonin är kopplade till sköldkörtelns funktion via hormonet TRH (thyroid releasing hormone i hypothalamus i hjärnan), vilket frilägger TSH från hypofysen. TSH i sin tur ökar sköldkörtelns uppbyggnad af tyroxin (T4) och trijodtyronin (T3). Om serotoninet är lågt, kan TRH stiga. Serotonin- och noradrenalinsystemet används i depressionsmediciner.

Överfunktion i sköldkörteln förorsakar stressymtom, sömnproblem och nervositet. Överfunktionen vårdas med mediciner, radiojod eller ibland med operation. Symtomen kan dämpas med betablockerare, som lugnar pulsen och andra symtom. När själva överfunktionen och den höga pulsen är nedlugnade, kan betablockeraren ibland sänka sinnesstämningen och man kan då avsluta användningen av betablockerare.

Autoimmunsjukdomar
Autoimmunsjukdomar i sköldkörteln har misstänkts ha koppling till sinnesstämningen, men forskning om detta har gett olika resultat. T ex i den omfattande HUNT-undersökningen i Norge, där man undersökte 30 000 personer, kunde man inte konstatera, att autoimmuninflammation inverkar på psyket. Däremot i en brittisk undersökning, där man undersökte 6000 patienter med ett annat psykiatriskt frågeformulär, såg det ut som att det psykiska tillståndet påverkas.

Stressande händelser kan påverka, att en autoimmuninflammation i sköldkörteln bryter ut. Autoimmuninflammation i sköldkörteln och förlossningsdepression verkar att ha samband i två av tre undersökningar. I den norska HUNT undersökningen såg man inget samband, i en skotsk undersökning framkom samband.

Medicinering
Forskningarna är således utmanande. I varje fall i klinisk underfunktion i sköldkörteln, där TSH är förhöjt och T4-V lågt eller TSH över 10, rekommenderas vård med tyroxin och medicineringen har en positiv effekt på det psykiska tillståndet. Om sköldkörtelunderfunktionen är subklinisk, alltså TSH är förhöjt, men T4-V ännu är inom referenområdet, kan vård av underfunktionen förbättra det psykiska tillståndet, men ofta behövs också antidepressiv medicin för att ge stöd för välbefinnandet. Enligt ETA:s (European Thyroid Association) rekommendationer kan T4/T3 endokrinologer försöka kombinationsvård i 3-6 månader, ifall endast tyroxin inte har tillräcklig effekt mot trötthetssymtom och frossa. Om patienten mår bättre, kan medicinen fortsättas. Först bör emellertid undersökas, ifall någon annan orsak eller sjukdom ligger bakom symtomen. Under graviditet kommenderas endast tyroxin. ATA (American Thyroid Association) rekommenderar inte T3.

Tumörer kan förorsaka oro och stress, men sköldkörtelns knölar brukar ha god prognos. Vid cancer i sköldkörteln avlägsnas vanligen hela sköldkörteln. Undersökningar har gjorts om sköldkörtelmedicin hos patienter, som har hela sköldkörteln bortopererad. De verkar att litet oftare ha nytta av T4/T3 behandling än andra sköldkörtelpatienter, speciellt beträffande psykiskt välbefinnande och koncentrationsförmåga.

Individuell vård
När patienten vårdas med tyroxin försöker man hålla TSH-värdet på nivå 0,4-2,0 mU/l, ifall hjärtsituationen tillåter detta. Däremot är referensområdet för sköldkörtelfriska personer 0,4-3,5 (-4,2) mU/l. Ibland påbörjas inte vård förrän TSH är över 10, t ex om patienten har tendens till hjärtrytmstörningar eller åldern är hög. F d ordförande i det internationella sköldkörtelpatientförbundet TFI, endokrinolog Lawrence Wood, har bilregisternummer TSH 1. Detta värde verkar att vara ett bra TSH-värde med tanke på psykiskt välbefinnande hos de flesta patienterna.

Sköldkörteln påverkar människan på många sätt, men en god vård förbättrar symtomen avsevärt. Ändå bör man beakta, att om sköldkörteln har en sjukdom, så fungerar den inte lika flexibelt som för en människa, som har en frisk sköldkörtel. Detta borde beaktas hos personer, som har t ex skiftesarbete. En ung människa, kan lätt hamna i burnout t om när underfunktionen i sköldkörteln är lindrig. Det kan behövas en liten dos tyroxin och kanske något sjukskrivning och man återhämtar sig igen.

Källor:
Aikuisen primaarisen hypotyreoosin hoito
Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim
2016;132(1):33–42
Pasi Salmela, Saara Metso, Leena Moilanen, Leo Niskanen, Pirjo Nuutila ja Camilla Schalin-Jäntti

Hypothyroidism and Depression
Colin M. Dayan
Vijay Panicker
Cardiff University School of Medicine, Heath Park, Cardiff, UK; b
Department of Endocrinology, Sir Charles Gairdner Hospital, Nedlands, W.A., Australia

Thyroid Antibodies, Autoimmunity and Cognitive Decline: Is There a Population-Based Link?
Division of Medicine, John Hunter Hospital
Centre for Brain and Mental Health Research
Hunter Medical Research Institute, and d
Centre for Clinical Epidemiology and Biostatistics, University of Newcastle
Neuropsychiatry Unit, Hunter New England Local Health District, and f
Hunter Area Pathology Service, Newcastle, N.S.W., Australia
www.btf-thyroid.org/