Donera till forskning!

Orsakerna till att autoimmunsjukdomar uppstår är fortfarande inte särskilt väl kända.  Forskning kring ämnet pågår dock i hela världen och forskarna är intresserade av sköldkörtelsjukdomar.  Och forskning försiggår inte bara i medicinska frågor utan också i frågor som gäller den kognitiva prestationsförmågan, den mentala hälsan, det sociala livet och generellt i frågor om hur människor med sköldkörtelsjukdomar klarar av sin vardag.   Det finns också behov av fortsatt forskning kring bisköldkörtelsjukdomar.  

Nu har du tillfälle att bidra med en donation för att befrämja viktig forskning – gör en inbetalning av önskad storlek på Sköldkörtelförbundet i Finland r.f:s konto FI19 8000 1970 4661 82. Kom ihåg att anteckna 5555 som referensnummer – då riktas ditt bidrag till forskning.

År 2018 grundade Sköldkörtelförbundet i Finland en Stipendiefond för forskning med syfte att bevilja forskningsunderstöd för medicinsk, social, psykologisk och psykosocial forskning kring sköldkörtel- och bisköldkörtelsjukdomar.

Du kan donera ditt bidrag till stipendiefonden genom en inbetalning på kontot FI 19 8000 1970 4661 82.  Skriv 5555 i referensfältet.  

 

Är det säkert att min donation går till rätt syfte?

Forskningsstipendiefonden följer stadgan som förbundet godkänt.  Enligt den kan bidrag beviljas för följande ändamål som gäller sköldkörtel- och bisköldkörtelsjukdomar: för avhandlingar och annan vetenskaplig forskning, för publicering av vetenskapliga skrifter eller för artiklar och abstrakt som följer av vetenskapligt arbete som publiceras i nationella eller internationella vetenskapstidskrifter, på möten eller på konferenser.  Publiceringsforumet ska värdesättas och respekteras av den vetenskapliga gemenskapen.   Fonden kan också bevilja stipendier för sådan forskning som gäller andra sjukdomar men vars kopplingar till sköldkörtel och bisköldkörtelsjukdomar undersöks.

Styrelsen för Sköldkörtelförbundet i Finland r.f. övervakar fondens verksamhet och ansvarar för att användningen av medlen och användningsändamålen är de rätta.  Styrelsen uppgör årligen för årsmötet, där medlemmarna har bestämmanderätt, en verksamhetsberättelse över fondens verksamhet och användningen av fondens medel.

Information om beviljade stipendier publiceras i Kilpi-tidningen och på dessa nätsidor.  

Sköldkörtelförbundet i Finland r.f. har insamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen.  Tillståndsbeteckningen är RA/2019/1115 och tillståndet är i kraft under tiden 1.1.2020 – 31.12.2021 i hela riket förutom Åland.

Vi tackar dig varmt för ditt bidrag!

 

Donera!

Stöd vårt arbete till fromma för patienter med sköldkörtel- och bisköldkörtelsjukdomar! Vi använder intäkterna för att sprida omfattande information om sköldkörtel- och bisköldkörtelsjukdomar.  Informationen riktas såväl till patienter och deras anhöriga som till dem som jobbar professionellt inom hälso- och sjukvården.  Vi publicerar broschyrer och annat material om dessa sjukdomar.  Materialet distribueras vid jippon och tillställningar öppna för publiken och de delas också ut till olika hälsovårdsenheter, bl.a. hälsocentraler, hälsostationer och polikliniker.  Du kan göra en engångsdonation eller ge ditt stöd regelbundet.

Donera ditt bidrag genom en inbetalning på kontot FI FI19 8000 1970 4661 82.  Skriv 5005 i referensfältet.

Tähän pankkien logot ja linkit!

Du kan också bli månadsgivare

Du kan stöda verksamheten enkelt genom direktdebitering.  Vid direktdebitering avdrar banken det överenskomna bidraget från ditt konto på den överenskomna dagen och överför beloppet till Skölkörtelförbundets konto.  Du kan ingå ett direktdebiteringsavtal antingen genom ett besök på banken eller elektroniskt, via nätbanken.  Sköldkörtelförbundets kontonummer är FI19 8000 1970 4661 82. Använd referensnummer 5005 vid direktdebitering.

Sköldkörtelförbundet i Finland r.f. har insamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen.  Tillståndsbeteckningen är RA/2019/1115 och tillståndet är i kraft under tiden 1.1.2020 – 31.12.2021 i hela riket förutom Åland.

Vi emottar också testamentsgåvor!

Vi tackar dig varmt för ditt bidrag!

Takaisin ylös